Thumb 2cdab0d313f8f7adb00e9b79f7c870180d7c3e1b
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Gér Brand-Paler

Ik collecteer omdat:

Als wijk hoofd van gemeente huizen en hulp coördinator van korps Hilversum wil ik graag ondanks mijn beperkingen, slecht lopen, toch collecteren

Tikkie
1

donatie

€ 2

ingezameld