Thumb 55d58ae42d0e8d42b72bab15542005b16e0208ae
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Danny Bode

Ik collecteer omdat:

Er zeker in deze bijzondere tijd veel mensen zonder helper zijn die de steun van het Leger des Heils hard nodig hebben!

Tikkie
75

donaties

€ 2.713

ingezameld