Thumb f6866ce95cf4cbd11a1326bf1c3306dc3c0e38c6
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Akkelien Douwstra

Ik collecteer omdat:

Ik collecteer voor het Leger des Heils omdat het een prachtige organisatie is met vooral oog voor de mensen die verder niet veel hebben. Hoe mooi is het om daar wat extra voor te kunnen betekenen, helemaal in deze maanden.

Tikkie
19

donaties

€ 245

ingezameld