Thumb 4f9e0801663310d9e4ddb5410bf4e6102e5ba2c4
Qr
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Ralph Drijver

Ik collecteer omdat:

Het kan toch niet zo zijn dat wij in Nederland jongeren op straat laten leven,..... hen laten verrotten op straat, wij zijn toch beter dan dat!

Al enkele jaren steun ik een programma van het Leger des Heils waarbij kansarme jongeren geholpen worden om een nieuw begin te maken. Dit is iets wat voor mij als privé persoon belangrijk is.

Gezien de huidige staat van de politiek, verschuiving van zorgtaken naar gemeenten met als resultaat een toenemende hoeveelheid aanmeldingen voor hulpvragen bij het leger, wil ik hierbij toch mijn netwerk en omgeving inschakelen.

De jongeren van Nederland verdienen beter!

Help en steun een van de mooie jongerenprogramma's van het Leger des Heils met mij!

Dank!

Tikkie
4

donaties

€ 95

ingezameld