Thumb b1dd0072b23d27af7b7ffa7ce69c38ba391581c3
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Leonie van der Laan

Ik collecteer omdat:

In Nederland meer dan 1 miljoen mensen in armoede en eenzaamheid leven. Het leger des Heils helpt deze mensen en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

Tikkie
2

donaties

€ 20

ingezameld