Thumb 3522b73d88349b1a4e224885d3d6ea4af9763a03
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Hindele Zondervan

Ik collecteer omdat:

Leger des Heils staat altijd klaar voor een enorme groep mensen, ik wilde wel eens wat terug doen 🤷🏻‍♀️

Tikkie
7

donaties

€ 29

ingezameld