Thumb a4c793424e33fd5f5e7927c02d00cedd2078e482
277073c135769f21909bff304041005b874704c3

Frank Gruijters

Ik collecteer omdat:

het Leger des Heils opkomt voor alle mensen die net wat minder kansen krijgen of domme pech hebben (gehad). Tijdens de Coronacrisis hebben steeds meer mensen behoefte aan sociaal contact, hulp met bijvoorbeeld financiën of gewoon een kop koffie, terwijl het steeds moeilijker is dat op een goede en veilige manier te kunnen bieden. Dat moet ondersteund worden!

Tikkie
54

donaties

€ 458

ingezameld